Ο Σκοπός της Δημιουργίας

Η αγάπη αποτελεί το κίνητρο σε ό,τι κάνει ο Θεός, γιατί ο Ίδιος είναι αγάπη (Α΄Ιωάν. δ΄8). Δε μας δημιούργησε μόνο για να Τον αγαπούμε, αλλά επειδή Αυτός μας αγαπάει. Η αγάπη Του Τον οδήγησε να μοιρασθεί, κατά τη Δημιουργία, ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που μπορεί να επιδαψιλεύσει – την ύπαρξη. Δείχνει η Αγία Γραφή για ποιο σκοπό το σύμπαν και οι κάτοικοί του υπάρχουν;

Για να Αποκαλύψουν τη Δόξα Του Θεού. Μέσα από τα δημιουργήματά Του ο Θεός αποκαλύπτει τη δόξα Του. «Οι ουρανοί διηγούνται την δόξαν του Θεού, και το στερέωμα αναγγέλλει το έργον των χειρών αυτού. Η ημέρα προς την ημέραν λαλεί λόγον, και η νυξ προς την νύκτα αναγγέλλει γνώσιν. Δεν είναι λαλιά, ουδέ λόγος, των οποίων η φωνή δεν ακούεται. Εις πάσαν την γην εξήλθεν ο φθόγγος αυτών, και έως των περάτων της οικουμένης οι λόγοι αυτών» (Ψαλμ. ιθ΄1-4).

Γιατί μια τέτοια εκδήλωση της δόξας του Θεού; Η φύση λειτουργεί σαν μια μαρτυρία για το Θεό. Ο Θεός έχει πρόθεση τα δημιουργήματα να κατευθύνουν τους ανθρώπους προς Αυτόν. Ο Απόστολος Παύλος λέει: «Επειδή τα αόρατα αυτού βλέπονται φανερώς από κτίσεως κόσμου νοούμενα διά των ποιημάτων, η τε αΐδιος αυτού δύναμις και η θειότης, ώστε αυτοί είναι αναπολόγητοι» (Ρωμ. α΄20).

Καθώς η φύση μάς ελκύει στο Θεό, μαθαίνουμε περισσότερο για τις ιδιότητές Του, ιδιότητες που μπορούν να ενσωματωθούν στη δική μας ζωή. Και, αντανακλώντας το χαρακτήρα του Θεού, φέρουμε δόξα σε Αυτόν, εκπληρώνοντας έτσι το σκοπό για τον οποίον δημιουργηθήκαμε.

Για να Κατοικηθεί ο Κόσμος. Ο Δημιουργός δεν είχε πρόθεση να κάνει τη γη μοναχική, έναν άδειο πλανήτη, αλλά για να κατοικείται (Ησ. με΄18). Όταν ο πρώτος άνθρωπος αισθάνθηκε την ανάγκη μιας συντροφιάς, τότε ο Θεός δημιούργησε τη γυναίκα (Γέν. β΄20, Α΄Κορ. ια΄9). Έτσι, ιδρύθηκε ο θεσμός του γάμου (Γέν. β΄22-25). Και ο Δημιουργός όχι μόνο έδωσε στο ζευγάρι την κυριαρχία του νεοδημιουργηθέντος κόσμου, αλλά με τις λέξεις «αυξάνεσθε και πληθύνε­σθε» (Γέν.α΄28) τους έδωσε το προνόμιο να συμμετέχουν στη δημιουργία.