Κατηγορία: Το Πάτερ Ημών

«Και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού»

Το έκτο αίτημα της Κυριακής Προσευχής θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε «πολεμικό», με την έννοια ότι συνδέει την καθημερινότητά μας με την πραγματικότητα της Μεγάλης Διαμάχης, της Διαμάχης που ξεκίνησε στον ουρανό και συνεχίζεται...

«Και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών»

Αν αφαιρέσουμε από το πνευματικό οικοδόμημα του Χριστιανισμού την έννοια της συγχώρεσης, τότε αυτό αυτόματα καταρρέει. Ο λόγος είναι προφανής, καθώς, μέσα από την οδό της συγχώρεσης, αντιμετωπίζεται το κεντρικό πρόβλημα της...

«Τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον»

Στα πρώτα αιτήματα της Κυριακής Προσευχής, ο Ιησούς Χριστός διδάσκει τους πιστούς όλων των εποχών να αναγνωρίζουν τον Θεό ως Ουράνιο Πατέρα όλων, να διακηρύττουν την αγιότητα του Ονόματός Του, να ποθούν την έλευση της Βασιλείας...

«Γενηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ, και επί της γης»

Ο πιστός δούλος του Θεού Αυγουστίνος είχε διατυπώσει μία εκπληκτική σε βάθος άποψη: ‘Μας δημιούργησες για Σένα και η καρδιά μας δεν ησυχάζει, αν δε βρει σε Σένα την ανάπαυση!’ Μέσα από αυτά τα λόγια, η καρδιά μας καλείται να...

«Ελθέτω η βασιλεία σου»

Πώς έχουμε φανταστεί τη Βασιλεία των Ουρανών; Όσοι είναι εξοικειωμένοι με τη μελέτη του Λόγου του Θεού, θα απαντούσαν πως είναι αδύνατον για την πεπερασμένη διάνοια να αποδώσει με λόγια κάτι από το μεγαλείο αυτής της υπερκόσμιας...

Loading

Δωρεάν ημερολόγιο γραφείου

ΔΩΡΕΑΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Δωρεάν βιβλία

Ζήτησε μια προσευχή

Κάνε μια ερώτηση