Ο Δημιουργικός Λόγος του Θεού

Ο ψαλμωδός έγραψε: «Με τον λόγον του Κυρίου έγειναν οι ουρανοί, και διά της πνοής του στόματος αυτού πάσα η στρατιά αυτών» (Ψαλμ. λγ΄6). Πώς ενήργησε αυτός ο δημιουργικός λόγος;

Ο Δημιουργικός Λόγος και Προϋπάρχουσα Ύλη. Τα λόγια της Γένεσης «είπεν ο Θεός» εισάγει τη δυναμική θεία εντολή, την υπεύθυνη για τα μεγαλειώδη γεγονότα της εξαήμερης Δημιουργίας (Γέν. α΄3,6,9,11,14,20,24). Κάθε εντολή ήταν φορτισμένη με δημιουργική ενέργεια, η οποία μετέβαλε σε παράδεισο έναν πλανήτη άμορφο και έρημο. «Διότι αυτός είπε και έγεινεν, αυτός προσέταξε και εστερεώθη» (Ψαλμ. λγ΄9). Πραγματικά, «οι αιώνες εκτίσθησαν με τον λόγον του Θεού» (Εβρ. ια΄3).

Αυτός ο λόγος δεν εξαρτάτο από προϋπάρχουσα ύλη. Εκ του μηδενός δημιούργησε. «Διά πίστεως εννοούμεν ότι οι αιώνες εκτίσθησαν με τον λόγον του Θεού, ώστε τα βλεπόμενα δεν έγειναν εκ φαινομένων» (Εβρ. ια΄3).

Καμιά φορά ο Θεός χρησιμοποιεί προϋπάρχουσα ύλη. Ο Αδάμ και τα ζώα δημιουργήθηκαν από τη γη, και η Εύα δημιουργήθηκε από την πλευρά του Αδάμ (Γέν. β΄7,19,22). Σε τελική ανάλυση ο Θεός δημιούργησε την ύλη.