Γεγονότα κατά τη Διάρκεια της Χιλιετηρίδας

Ο Χριστός στον Ουρανό με τους Λυτρωμένους. Κατά τη δεύτερη έλευσή Του ο Χριστός παίρνει τους οπαδούς Του στον ουρανό, σε κατοικίες που έχει ετοιμάσει γι’αυτούς στη Νέα Ιερουσαλήμ. Όπως ο Μωυσής και οι Ισραηλίτες, οι λυτρωμένοι γεμάτοι ευγνωμοσύνη, ψάλλουν έναν ύμνο για την απελευθέρωσή τους – «την ωδήν Μωυσέως του δούλου του Θεού, και την ωδήν του Αρνίου, λέγοντες, Μεγάλα και θαυμαστά τα έργα σου, Κύριε Θεέ Παντοκράτωρ. Δίκαιαι και αληθιναί αι οδοί σου, βασιλεύ των αγίων» (Αποκ. ιε΄3).

Οι Άγιοι βασιλεύουν με το Χριστό. Κατά τη διάρκεια της χιλιετηρίδας ο Χριστός θα εκπληρώσει την υπόσχεσή Του να δώσει στους νικητές «εξουσίαν επί των εθνών» (Αποκ. β΄26). Ο Δανιήλ είδε ότι μετά την καταστροφή των εχθρών του Χριστού «η βασιλεία, και η εξουσία, και η μεγαλωσύνη των βασιλειών των υποκάτω παντός του ουρανού θέλει δοθή εις τον λαόν των αγίων του Υψίστου» (Δαν. ζ΄27). Εκείνοι τους οποίους ο Χριστός ανέστησε κατά την πρώτη ανάσταση, θα βασιλεύσουν μαζί Του για χίλια χρόνια (Αποκ. κ΄4).

Αλλά με ποια έννοια μπορεί να λεχθεί ότι οι άγιοι βασιλεύουν, εάν είναι στον ουρανό και όλοι οι ασεβείς είναι νεκροί; Η βασιλεία τους θα αποτελείται από τη συμμετοχή τους σε μια σπουδαία φάση της κυβέρνησης του Χριστού.

Η Κρίση των Ασεβών. Ο Απόστολος Ιωάννης είδε ότι κατά τη διάρκεια της χιλιετηρίδας οι άγιοι συμμετέχουν στην κρίση. Είδε «θρόνους, και εκάθισαν επ’αυτών, και κρίσις εδόθη εις αυτούς» (Αποκ. κ΄4). Αυτός είναι ο καιρός της κρίσης του Σατανά και των αγγέλων του που αναφέρει η Αγία Γραφή (Β΄Πέτρ. β΄4, Ιούδα 6). Είναι ο καιρός που, κατά τη δήλωση του Απόστολου Παύλου, οι δίκαιοι θα κρίνουν τον κόσμο, ακόμη και τους αγγέλους (Α΄Κορ. ς΄2,3).

Η χιλιετής κρίση δεν αποφασίζει ποιοι θα σωθούν ή θα χαθούν. Ο Θεός παίρνει αυτή την απόφαση πριν από τη Δευτέρα Παρουσία. Όλοι εκείνοι οι οποίοι δεν αναστήθηκαν ή δε μεταμορφώθηκαν, είναι για πάντα χαμένοι. Η κρίση στην οποία οι δίκαιοι συμμετέχουν, σκοπό έχει να απαντήσει στις ερωτήσεις των δικαίων γιατί οι άδικοι απωλέσθηκαν. Ο Θεός θέλει αυτοί, στους οποίους έδωσε την αιώνια ζωή να έχουν πλήρη εμπιστοσύνη στην ηγεσία Του. Έτσι, ο Θεός θα τους αποκαλύψει τις διαδικασίες του ελέους Του και της δικαιοσύνης Του.

Φαντασθείτε ότι είσθε στον ουρανό και διαπιστώνετε ότι ένας από τους αγαπητούς σας, τον οποίον περιμένατε να δείτε, δεν είναι. Μια τέτοια περίπτωση μπορεί να δημιουργήσει σε σας ερώτημα για τη δικαιοσύνη του Θεού – και αυτό το είδος της αμφιβολίας βρίσκεται στην ίδια τη βάση της αμαρτίας. Για να αφαιρέσει την αμφιβολία – και έτσι να βεβαιώσει ότι η αμαρτία δε θα εμφανισθεί πάλι – ο Θεός θα δώσει απαντήσεις στις ερωτήσεις αυτές κατά την αναθεωρητική φά­ση της κρίσης κατά τη χιλιετηρίδα.

Στο έργο αυτό οι λυτρωμένοι θα εκπληρώσουν έναν κρίσιμο ρόλο στη μεγάλη διαμάχη μεταξύ καλού και κακού. Θα βεβαιωθούν προς αιώνια ικανοποίησή τους με πόση λαχτάρα και υπομονή ο Θεός είχε φροντίσει για τους χαμένους αμαρτωλούς. Θα διαπιστώσουν πόσο αδιάφορα και επίμονα οι αμαρτωλοί απέρριψαν την αγάπη Του. Θα ανακαλύψουν ότι ακόμη και οι φαινομενικά μη-αμαρτωλοί κρυφά υπέθαλπαν το δύσμορφο εγωισμό αντί να δεχθούν το επάξιο σύστημα του Κυρίου και Σωτήρα τους.

Καιρός Στοχασμού για το Σατανά. Κατά τη διάρκεια της χιλιετηρίδας ο Σατανάς θα υποφέρει έντονα. Περιορισμένος, με τους αγγέλους του, σε μια ερημωμένη γη, δεν μπορεί να συνεχίσει τις απάτες του, με τις οποίες ήταν απασχολημένος όλο τον καιρό του. Είναι αναγκασμένος να βλέπει τα αποτελέσματα της επανάστασής του κατά του Θεού και του νόμου Του. Είναι υποχρεωμένος να αναπολεί το μέρος που έπαιξε στη διαμάχη μεταξύ καλού και κακού. Μπορεί μόνο να βλέπει το μέλλον με το φόβο για την τρομερή ποινή που οφείλει να υποφέρει για όλα τα κακά για τα οποία είναι υπεύθυνος.