Ο Κωνσταντίνος ο Μέγας συνεκάλεσε την πρώτη οικουμενική σύνοδο της Νικαίας το 325 μ.Χ.  Τριακόσιοι δεκαοκτώ πατέρες της Εκκλησίας έλαβαν μέρος στην πρώτη αυτή Σύνοδο και το σπουδαιότερο έργο τους ήταν αυτό που σήμερα θεωρείται μια τέλεια σύνοψη των διδασκαλιών της Χριστιανοσύνης, το Σύμβολο της Πίστεως.

Το Σύμβολο της Πίστεως

 1. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων.
 2. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων.
 3. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι’ ου τα πάντα εγένετο.
 4. Τον δι’ ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπήσαντα.
 5. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα, και ταφέντα.
 6. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός.
 7. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος.
 8. Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών.
 9. Εις Μίαν, Αγία, Καθολικήν, και Αποστολικήν Εκκλησίαν.
 10. Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών.
 11. Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών,
 12. και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

175 λέξεις

Μέσα σε 175 λέξεις συνοψίζεται η Χριστιανική πίστη.

Το ερώτημα που γεννάται είναι: Αυτό το Σύμβολο της Πίστεως παραμένει το δικό μας πιστεύω σήμερα;

Η σκέψη μας, η ζωή μας και όλο το είναι μας, είναι σύμφωνα με αυτό το πρώτο και γνήσιο πιστεύω;

Διάβασε επίσης:

Σκέψεις στο Σύμβολο Της Πίστεως

Ανάσταση Νεκρών

Η Θεότητα