το Σύμβολο της Πίστεως

Οικουμενική σύνοδο της Νικαίας το 325 μ.Χ.