Η αληθινή εκκλησία του Χριστού

Ο Ιωάννης ο Θεολόγος, ο οποίος έγραψε την Αποκάλυψη, περιγράφει την εκκλησία του Χριστού με αυτά τα λόγια: “Εδώ είναι υπομονή των αγίων, εδώ οι φυλάττοντες τας εντολάς του Θεού και την πίστιν του Ιησού” (Αποκάλυψη 14:12).