Πράγματι υπάρχουν πολλά δόγματα στις ημέρες μας. Αν τα μετρήσουμε θα βρούμε ότι είναι περισσότερα από διακόσια. Κάθε δόγμα και εκκλησία επιμένει ότι αποτελεί την πραγματική εκκλησία του Χριστού, αλλά ο Χριστός αναγνωρίζει μόνο μια ως δική Του. Ποιά είναι; Ασφαλώς είναι η αγία, καθολική και αποστολική εκκλησία και έχει ορισμένα χαρακτηριστικά γνωρίσματα.

Ο Ιωάννης ο Θεολόγος, ο οποίος έγραψε την Αποκάλυψη, περιγράφει την εκκλησία του Χριστού με αυτά τα λόγια: “Εδώ είναι υπομονή των αγίων, εδώ οι φυλάττοντες τας εντολάς του Θεού και την πίστιν του Ιησού” (Αποκάλυψη 14:12). Και στο δωδέκατο κεφάλαιο του ίδιου βιβλίου περιγράφει την επίθεση του διαβόλου ενάντια στην εκκλησία: “Και ωργίσθη ο δράκων κατά της γυναικός και υπήγε να κάμη πόλεμον με τους λοιπούς του σπέρματος αυτής, τους φυλάττοντας τας εντολάς του Θεού και έχοντας την μαρτυρίαν του Ιησού Χριστού”.

Ας προσέξουμε τα δύο σημεία που θίγονται στα λόγια αυτά της Αποκάλυψης. Το πρώτο είναι ότι η αληθινή εκκλησία, η αγία, καθολική και αποστολική, θα έχει την πίστη προς τον Ιησού Χριστό. Το δεύτερο σημείο είναι ότι αυτή η αληθινή εκκλησία θα φυλάττει τις 10 εντολές. Δεν είναι δύσκολο να κάνουμε μια περιγραφή της εκκλησίας που είναι η πραγματική νύφη του Χριστού. Εξάλλου ένας από τους κυριότερους λόγους της Δευτέρας Παρουσίας θα είναι ο Χριστός να παραλάβει την εκκλησία του. Η πραγματική εκκλησία του Χριστού είναι εκείνη που λατρεύει και προσκυνεί μόνο τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Είναι εκείνη που δέχεται το σωτήριο έργο του Χριστού πάνω στον σταυρό, αλλά και που πιστεύει ότι ο Χριστός είναι ο Μέγας Αρχιερέας και ότι μόνο αυτός είναι ο μεσίτης μεταξύ του Θεού και των ανθρώπων. Πιστεύει ότι κάθε πιστός μπορεί να πλησιάσει τον Θεό απ’ ευθείας μέσω του Ιησού. Η εκκλησία αυτή πιστεύει και περιμένει την προσωπική επιστροφή του Χριστού επί των νεφελών. Μάλιστα, πιστεύει ότι η μόνη ελπίδα του κόσμου μας είναι η ελπίδα της επιστροφής Του.

Η Εκκλησία του Χριστού, η αγία, καθολική και αποστολική δεν περιορίζεται σε μια θεωρητική πίστη. Η πραγματική πίστη πάντοτε οδηγεί σε έργα, δηλαδή στην υπακοή, η παρακοή του πρώτου ανθρώπου προκάλεσε όλα τα δεινά που έχουμε στον κόσμο. Η παρακοή του Αδάμ στην εντολή του Θεού δημιούργησε την αμαρτία.

Ο αμαρτωλός όμως μέσω της πίστης του στον Χριστό μπορεί να λάβει άφεση των αμαρτιών του και να πάρει μια νέα καρδιά από τον Θεό πάνω στην οποία θα γράφει το θέλημά του, οι 10 εντολές. Η εκκλησία του Χριστού, η αγία, καθολική και αποστολική, πιστεύει ότι το θέλημα του Θεού αποκαλύπτεται στις 10 εντολές τις οποίες ο Παντοδύναμος έγραψε με το δάκτυλό Του. Ο αιώνιος αυτός Νόμος είναι ο εξής:

 

  1. Οὐκ ἔσονταί σοι θεοὶ ἕτεροι πλὴν ἐμοῦ
  2. Οὐ ποιήσεις σε αυτῷ εἴδωλον, οὐδὲ παντὸς ὁμοίωμα, ὅσα ἐν τῷ οὐρανῷ ἄνω καὶ ὅσα ἐν τῇ γῇ κάτω καὶ ὅσα ἐν τοῖς ὕδασιν ὑποκάτω τῆς γῆς. οὐ προσκυνήσεις αὐτοῖς, οὐδὲ μὴ λατρεύσεις αὐτοῖς• ἐγὼ γάρ εἰμι Κύριος ὁ Θεός σου, Θεὸς ζηλωτής, ἀποδιδοὺς ἁμαρτίας πατέρων ἐπὶ τέκνα, ἕως τρίτης καὶ τετάρτης γενεᾶς τοῖς μισοῦσί με καὶ ποιῶν ἔλεος εἰς χιλιάδας τοῖς ἀγαπῶσί με καὶ τοῖς φυλάσσουσι τὰ προστάγματά μου.
  3. Οὐ λήψει τὸ ὄνομα Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου ἐπί ματαίῳ• οὐ γὰρ μὴ καθαρίσῃ Κύριος ὁ Θεός σου τὸν λαμβάνοντα τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐπὶ ματαίῳ.
  4. Μνήσθητι τὴν ἡμέρα τῶν σαββάτων ἁγιάζειν αὐτήν. ἓξ ἡμέρας ἐργᾷ καὶ ποιήσεις πάντα τὰ ἔργα σου• τῇ δὲ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ σάββατα Κυρίῳ τῷ Θεῷ σου• οὐ ποιήσεις ἐν αὐτῇ πᾶν ἔργον, σὺ καὶ ὁ υἱός σου καὶ ἡ θυγάτηρ σου, ὁ παῖς σου καὶ ἡ παιδίσκη σου, ὁ βοῦς σου καὶ τὸ ὑποζύγιόν σου καὶ πᾶν κτῆνός σου καὶ ὁ προσήλυτος ὁ παροικῶν ἐν σοί. ἐν γὰρ ἓξ ἡμέραις ἐποίησε Κύριος τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς καὶ κατέπαυσε τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ• διὰ τοῦτο εὐλόγησε Κύριος τὴν ἡμέραν τὴν ἑβδόμην καὶ ἡγίασεν αὐτήν.
  5. Τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα σου, ἵνα εὖ σοι γένηται, καὶ ἵνα μακροχρόνιος γένῃ ἐπὶ τῆς γῆς τῆς ἀγαθῆς, ἧς Κύριος ὁ Θεός σου δίδωσί σοι.
  6. Οὐ μοιχεύσεις.
  7. Οὐ κλέψεις.
  8. Οὐ φονεύσεις.
  9. Οὐ ψευδομαρτυρήσεις κατὰ τοῦ πλησίον σου μαρτυρίαν ψευδῆ.
  10. Οὐκ ἐπιθυμήσεις τὴν γυναῖκα τοῦ πλησίον σου. οὐκ ἐπιθυμήσεις τὴν οἰκίαν τοῦ πλησίον σου οὔτε τὸν ἀγρὸν αὐτοῦ οὔτε τὸν παῖδα αὐτοῦ οὔτε τὴν παιδίσκην αὐτοῦ οὔτε τοῦ βοὸς αὐτοῦ οὔτε τοῦ ὑποζυγίου αὐτοῦ οὔτε παντὸς κτήνους αὐτοῦ οὔτε ὅσα τῷ πλησίον σου ἐστί.

Ανήκεις και συ στην εκκλησία του Χριστού που φυλάττει όχι τις 8 ή 9 εντολές αλλά και τις 10; Η εκκλησία αυτή είναι αγία επειδή εκτελεί το θέλημα του Θεού, είναι καθολική επειδή βρίσκεται σε όλα τα μέρη του κόσμου και είναι αποστολική επειδή έχει την ίδια πίστη που είχαν όλοι οι προφήτες και απόστολοι. Ο Θεός σε καλεί σήμερα να ενωθείς με αυτή την αγία, καθολική και αποστολική εκκλησία του Ιησού Χριστού. Μην το αναβάλεις. Ποιά είναι η απόφασή σου;