Το Υπόλοιπον

Παρά την αποστασία και τους διωγμούς των 1260 ημερών, μερικοί πιστοί συνέχισαν να αντανακλούν την αγνότητα της αποστολικής εκκλησίας. ‘Οταν τα 1260 χρόνια της καταπίεσης τελείωσαν το 1798, ο δράκων είχε αποτύχει να ξερριζώσει τελείως τον πιστό λαό του Θεού. Εναντίον αυτών ο Σατανάς συνέχισε να κατευθύνει τις καταστροφικές του προσπάθειες. Ο Ιωάννης είπε: «Και ωργίσθη ο δράκων κατά της γυναικός, και υπήγε να κάμη πόλεμον με τους λοιπούς του σπέρματος αυτής, τους φυλάττοντας τας εντολάς του Θεού και έχοντας την μαρτυρίαν του Ιησού Χριστού» (Αποκ. ιβ΄17).

Τι Είναι το Υπόλοιπον; Στην περιγραφή για τη μάχη του δράκοντα με τη γυναίκα και τους απογόνους της, ο Ιωάννης χρησιμοποίησε την έκφραση «τους λοιπούς του σπέρματος αυτής» (Αποκ. ιβ΄17). Η Αγία Γραφή περιγράφει το Υπόλοιπον ως μια μικρή ομάδα του λαού του Θεού η οποία, μέσα από συμφορές, πολέμους και αποστασία παρέμεινε πιστή στο Θεό. Αυτό το πιστό Υπόλοιπον ήταν το ρίζωμα που χρησιμοποίησε ο Θεός για να ετοιμάσει την ορατή εκκλησία Του στη γη (Β΄Χρον. λ΄6, Έσδρα θ΄14,15, Ησ. ι΄20-22, Ιερ. μβ΄2, Ιεζ. ς΄8).

Ο Θεός έδωσε εντολή στο Υπόλοιπον να διακηρύξει τη δόξα Του και να οδηγήσει το σκορπισμένο λαό Του σε όλο τον κόσμο, στο «άγιον όρος» Του «την Ιερουσαλήμ» «το όρος Σιών» (Ησ. λζ΄31,32, ξς΄20, Αποκ. ιδ΄1). Γι’ αυτούς που με τον τρόπο αυτόν συγκεντρώθηκαν, η Αγία Γραφή δηλώνει: «Ούτοι είναι οι ακολουθούντες το Αρνίον όπου αν υπάγη» (Αποκ. ιδ΄4).

Η Αποκάλυψη ιβ΄17 περιέχει μια περιγραφή του τελευταίου Υπολοίπου στην εκλεκτή γενεαλογία των πιστών του Θεού – τους πιστούς μάρτυρές Του στις έσχατες ημέρες πριν από τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτού του Υπολοίπου;

Τα Χαρακτηριστικά του Υπολοίπου. Για το Υπόλοιπον στα τέλη των αιώνων δεν μπορεί εύκολα να γίνει λάθος. Ο Απόστολος Ιωάννης περιγράφει αυτή την ομάδα με ειδικές λέξεις. Παρουσιαζόμενοι μετα το διωγμό των 1260 ετών, αποτελούνται από «τους φυλάττοντας τας εντολάς του Θεού και έχοντας την μαρτυρίαν του Ιησού Χριστού» (Αποκ. ιβ΄17).

Έχουν την ευθύνη να διακηρύξουν, ακριβώς πριν από την επιστροφή του Χριστού, την ύστατη προειδοποίηση του Θεού σε όλον τον κόσμο, τα μηνύματα των τριών αγγέλων στην Αποκάλυψη ιδ΄6-12). Αυτά τα μηνύματα από μόνα τους περιέχουν μια περιγραφή του Υπολοίπου, ότι αυτοί είναι «οι φυλάττοντες τας εντολάς του Θεού και έχοντες την μαρτυρίαν του Ιησού Χριστού» (Αποκ. ιδ΄12). Ας δούμε από πιο κοντά το καθένα από αυτά τα χαρακτηριστικά.

1. Η πίστη του Ιησού. Το Υπόλοιπον του λαού του Θεού χαρακτηρίζεται από πίστη όμοια με αυτή που είχε ο Ιησούς. Αντανακλούν την ακλόνητη εμπιστοσύνη του Ιησού προς το Θεό και προς την αυθεντία της Αγίας Γραφής. Πιστεύουν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Μεσσίας της προφητείας, ο Υιός του Θεού, ο οποίος ήρθε ως Σωτήρας του κόσμου. Η πίστη τους περιέχει όλες τις αλήθειες της Αγίας Γραφής – εκείνες τις οποίες ο Χριστός δίδασκε.

Το Υπόλοιπον του Θεού, λοιπόν, θα κηρύξει το αιώνιο ευαγγέλιο με πίστη στο Χριστό. Θα γνωστοποιήσει στον κόσμο ότι η ώρα της κρίσης του Θεού έφθασε, και θα ετοιμάσει άλλους να συναντήσουν τον ταχέως ερχόμενο Κύριο. Θα στρατευθεί σε μια παγκόσμια αποστολή εκπλήρωσης της θείας μαρτυρίας στην ανθρωπότητα (Αποκ. ιδ΄6,7, ι΄11, Ματθ. κδ΄14).

2. Οι εντολές του Θεού. Η γνήσια πίστη στον Ιησού δεσμεύει το Υπόλοιπον να ακολουθήσει το παράδειγμά Του. Ο Απόστολος Ιωάννης είπε: «’Οστις λέγει ότι μένει εν αυτώ, χρεωστεί, καθώς εκείνος περιεπάτησε, και αυτός ούτω να περιπατή» (Α΄Ιωάν. β΄6). Εφόσον ο Ιησούς τήρησε τις εντολές του Πατέρα Του, και αυτοί θα υπακούουν στις εντολές του Θεού (Ιωάν. ιε΄10).

Ειδικά, εφόσον είναι το Υπόλοιπον, οι πράξεις τους πρέπει να εναρμονίζονται με την ομολογία τους – ειδεμή είναι ανάξιοι. Ο Ιησούς είπε: «Δεν θέλει εισέλθει εις την βασιλείαν των ουρανών πας ο λέγων προς εμέ, Κύριε, Κύριε, αλλ’ο πράττων το θέλημα του Πατρός μου του εν τοις ουρανοίς» (Ματθ. ζ΄21). Με τη δύναμη που ο Χριστός τους δίνει, υπακούουν στις απαιτήσεις του Θεού, συμπεριλαμβανομένων και των δέκα εντολών – τον αναλλοίωτο ηθικό νόμο του Θεού (Έξ. κ΄1-17, Ματθ. ε΄17-19, ιθ΄17, Φιλιπ. δ΄13).

3. Η μαρτυρία του Ιησού. Ο Απόστολος Ιωάννης δίνει τον ορισμό της «μαρτυρίας του Ιησού» ως «το πνεύμα της προφητείας» (Αποκ. ιθ΄10). Το Υπόλοιπον θα οδηγείται από τη μαρτυρία του Ιησού, που μεταβιβάζεται από το χάρισμα της προφητείας.

Αυτό το χάρισμα του Αγίου Πνεύματος έπρεπε να λειτουργεί συνεχώς στη ροή της ιστορίας της εκκλησίας «εωσού καταντήσωμεν πάντες εις την ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού, εις άνδρα τέλειον, εις μέτρον ηλικίας του πληρώματος του Χριστού» (Εφεσ. δ΄13). Ως εκ τούτου, αυτό αποτελεί ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του Υπολοίπου.

Τέτοια προφητική καθοδήγηση καθιστά το Υπόλοιπον ένα λαό της προφητείας ο οποίος διακηρύττει ένα προφητικό μή­νυμα. Θα καταλάβουν την προφητεία και θα τη διδάξουν. Η αποκάλυψη της αλήθειας που έρχεται στο Υπόλοιπον, τους βοηθάει να εκπληρώσουν την αποστολή τους που είναι να ετοιμάσουν τον κόσμο για την επιστροφή του Χριστού (Δείτε το κεφάλαιο 17).

Η Εμφάνιση του Υπολοίπου στις Έσχατες Ημέρες . Η Αγία Γραφή δείχνει ότι το Υπόλοιπον εμφανίζεται στο προσκήνιο του κόσμου μετά την εποχή του μεγάλου διωγμού (Αποκ. ιβ΄14-17). Τα γεγονότα της Γαλλικής Επανάστασης που ταρακούνησαν τη γη, τα οποία οδήγησαν στην αιχμαλωσία του πάπα στο τέλος της περιόδου των 1260 ετών (1798), και στην εκπλήρωση των τριών μεγάλων κοσμικών σημείων – όπου η γη, ο ήλιος, η σελήνη και τα άστρα μαρτυρούσαν την εγγύτητα της επιστροφής του Χριστού (δείτε το κεφάλαιο 24) – οδήγησαν σε μεγαλύτερη αναζωπύρωση της μελέτης των προφητειών. Εγέρθηκε μια παγκόσμια προσμονή της επικείμενης έλευσης του Ιησού. Σε όλο τον κόσμο πολλοί Χριστιανοί αναγνώριζαν ότι είχε φθάσει «ο έσχατος καιρός» (Δαν. ιβ΄4).

Η εκπλήρωση των προφητειών κατά το δεύτερο ήμισυ του δέκατου όγδοου αιώνα και το πρώτο ήμισυ του δέκατου ένατου αιώνα προκάλεσε ένα ισχυρό διεκκλησιαστικό κίνημα με επίκεντρο την ελπίδα της Δευτέρας Παρουσίας. Σε κάθε εκκλησία μπορούσε κανείς να βρει πιστούς για την επικείμενη έλευση του Χριστού, προσευχόμενοι, εργαζόμενοι και περιμένοντας το κορυφαίο σημείο των αιώνων. Η ελπίδα της επιστροφής του Χριστού έφερε ενότητα πνεύματος μεταξύ αυτών που την αποδέχονταν, και ενώθηκαν για να γνωστοποιήσουν στον κόσμο την ταχεία επιστροφή του Χριστού.

Όσο περισσότερο μελετούσαν την Αγία Γραφή, τόσο περισσότερο ήταν πεπεισμένοι ότι ο Θεός καλούσε ένα Υπόλοιπον να αναζωπυρώσουν την αποτελματωμένη Μεταρρύθμιση της εκκλησίας. Οι ίδιοι διαπίστωναν την απουσία του αληθινού πνεύματος της Μεταρρύθμισης στις αντίστοιχες εκκλησίες τους και την έλλειψη ενδιαφέροντος στη μελέτη και στην ετοιμασία της Δευτέρας Παρουσίας. Η βιβλική μελέτη τους αποκάλυψε ότι οι διωγμοί και οι απογοητεύσεις από όπου ο Θεός τούς οδήγησε, αποτέλεσαν μια βαθιά, πνευματική, εξαγνίζουσα πείρα που τους ένωσε ως το Υπόλοιπον του Θεού. Ο Θεός τούς είχε δώσει την εντολή να συνεχίσουν τη Μεταρρύθμιση, η οποία έφερε τόση χαρά και δύναμη στην εκκλησία. Με ευγνωμοσύνη και ταπεινοφροσύνη δέχθηκαν την αποστολή τους, συνειδητοποιώντας ότι η εντολή του Θεού δεν τους δόθηκε επειδή είχαν μια έμφυτη ανωτερότητα, και ότι μόνο με τη χάρη και τη δύναμη του Χριστού μπορούσαν να έχουν επιτυχία.