Ο Καρπός του Βαπτίσματος.

Ο κατ’ εξοχήν καρπός του βαπτίσματος είναι μια ζωή βιωμένη για το Χριστό. Σκοποί και φιλοδοξίες στρέφονται στο Χριστό, όχι στο εγώ. «Εάν λοιπόν συνανέστητε μετά του Χριστού, τα άνω ζητείτε, όπου είναι ο Χριστός καθήμενος εν δεξιά του Θεού. Τα άνω φρονείτε, μη τα επί της γης» (Κολ. γ΄1,2). Το βάπτισμα δεν είναι η ύψιστη κορυφή στην οποία μπορεί να φθάσει ο Χριστιανός. Καθώς αναπτυσσόμαστε πνευματικά, αποκτούμε χριστιανικές χάρες οι οποίες θα χρη­σιμοποιηθούν στην υπηρεσία των άλλων στο σχέδιο του Θεού για πολλαπλασιασμό. «Χάρις και ειρήνη πληθυνθείη εις εσάς διά της επιγνώσεως του Θεού και του Ιησού του Κυρίου ημών» (Α΄Πέτρ. α΄2). Καθώς παραμένουμε πιστοί στην υπόσχεση που δώσαμε κατά το βάπτισμα, ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, στο όνομα των οποίων βαπτι­σθήκαμε, μας βεβαιώνουν ότι έχουμε πρόσβαση στη θεία δύναμη η οποία θα μας παρασταθεί στις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουμε στην ζωή μας μετά το βάπτισμα.

Ο δεύτερος καρπός είναι η ζωή που βιώνουμε για την εκκλησία του Χριστού. Δεν είμαστε πια απομονωμένα άτομα. Γίναμε μέλη της εκκλησίας του Χριστού. Ως ζώντες λίθοι οικοδομούμε τον οίκο του Θεού (Α΄Πέτρ. β΄2-5). Διατηρούμε μια ειδική σχέση με το Χριστό, την κεφαλή της εκκλησίας, από τον οποίο λαμβάνουμε κάθε μέρα τη χάρη για να αναπτυχθούμε στην αγάπη (Εφεσ. δ΄16). Αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μέσα στον κύκλο της εκκλησίας, τα μέλη της οποίας φέρουν την ευθύνη των νεοβαπτισθέντων (Α΄Κορ. ιβ΄12-26). Για το δικό τους καλό καθώς και για το καλό της εκκλησίας, αυτά τα νέα μέλη πρέπει να επιδοθούν σε μια ζωή λατρείας, προσευχής και σε στοργική υπηρεσία (Εφεσ. δ΄12).

Ο τελευταίος καρπός είναι μια ζωή βιωμένη μέσα στον κόσμο και για τον κόσμο. Αληθεύει πως όσοι βαπτισθήκαμε, κρατάμε το πολίτευμά μας στον ουρανό (Φιλιπ. γ΄20). Αλλά έχουμε κληθεί έξω από τον κόσμο για να εκπαιδευθούμε μέσα στο σώμα του Χριστού και να επιστρέψουμε στον κόσμο ως υπηρέτες, συμμετέχοντας στη σωτήρια διακονία του Χριστού. Οι αληθινοί μαθητές δε θα αποσυρθούν από τον κόσμο για να είναι μέσα στην εκκλησία. Έχουμε γεννηθεί στη βασιλεία του Χριστού ως ιεραπόστολοι. Η πιστότητα στη συνθήκη μας κατά το βάπτισμα συνεπάγεται να οδηγήσουμε και άλλους στη βασιλεία της χάρης. 

Σήμερα ο Θεός με λαχτάρα μας περιμένει να συμμετέχουμε στην άφθονη ζωή που με τόση καλοσύνη μας προμηθεύει. «Και τώρα τί βραδύνεις; Σηκωθείς βαπτίσθητι και απολούσθητι από των αμαρτιών σου, επικαλεσθείς το όνομα του Κυρίου» (Πράξ. κβ΄16).