Το Άγιο Πνεύμα και η Θεότητα

Από την αιωνιότητα ο Θεός το Άγιο Πνεύμα συνυπήρχε στη Θεότητα ως το τρίτο μέλος. Ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα είναι εξίσου αυθύπαρκτοι. Αν και ο καθένας είναι ίσος, μια λειτουργική σχέση υπάρχει μέσα στην Αγία Τριάδα. (Δείτε κεφάλαιο 2).

Η αλήθεια για το Θεό Άγιο Πνεύμα κατανοείται καλύτερα καθώς βλέπουμε μέσα από τον Ιησού. Όταν το Άγιο Πνεύμα έρχεται στους πιστούς, έρχεται ως το «Πνεύμα του Χριστού» – δεν έρχεται με το δικό Του δικαίωμα φέροντας τα διαπιστευτήριά Του. Η δράση Του στην ιστορία επικεντρώνεται στην αποστολή του Χριστού για τη σωτηρία. Το Άγιο Πνεύμα είχε ενεργό συμμετοχή στη γέννηση του Χριστού (Λουκά α΄35), επιβεβαίωσε τη δημόσια διακονία Του στο βάπτισμα (Ματθ. γ΄16,17), και έφερε στην ανθρωπότητα τα ευεργετήματα που απορρέουν από την εξιλαστήρια θυσία και ανάσταση του Ιησού (Ρωμ. η΄11).

Στη Θεότητα το Πνεύμα φαίνεται να εκπληρώνει το ρόλο του εκτελεστή. Όταν ο Πατέρας έδωσε τον Υιό Του στον κόσμο (Ιωάν. γ΄16), η σύλληψη έγινε διά Πνεύματος Αγίου. (Ματθ. α΄18-20). Το Άγιο Πνεύμα ήρθε να ολοκληρώσει το σχέδιο, να το κάνει πραγματικότητα.

Η άμεση συμμετοχή του Αγίου Πνεύματος στη δημιουργία φαίνεται με την ενεργό παρουσία Του (Γέν. α΄2). Η προέλευση και η διατήρηση της ζωής εξαρτάται από την ενέργειά Του. Η απομάκρυνσή Του σημαίνει θάνατος. Η Γραφή λέει, εάν ο Θεός «σύρει εις εαυτόν το πνεύμα αυτού και την πνοήν αυτού, πάσα σαρξ θέλει εκπνεύσει ομού, και ο άνθρωπος θέλει επιστρέψει εις το χώμα» (Ιώβ λδ΄14,15, λγ΄4). Μπορούμε να δούμε αντανακλάσεις του δημιουργικού έργου του Πνεύματος στο αναδημιουργικό έργο Του, σε κάθε πρόσωπο που είναι ανοικτό στο Θεό. Ο Θεός επιτελεί το έργο Του με τα άτομα διαμέσου του Δημιουργού Πνεύματος. Έτσι, στην ενσάρκωση, στη δημιουργία και στην αναδημιουργία το Πνεύμα έρχεται να οδηγήσει την πρόθεση του Θεού στην εκπλήρωσή της.