Το Άγιο Πνεύμα είναι Αληθινά Θεός

Η Αγία Γραφή δέχεται το Άγιο Πνεύμα ως Θεό. Ο Απόστολος Πέτρος είπε στον Ανανία ότι ψευδόμενος στο Άγιο Πνεύμα, «δεν εψεύσθης εις ανθρώπους αλλά εις τον Θεόν» (Πράξ. ε΄3,4). Ο Ιησούς δίνει τον ορισμό της ασυγχώρητης αμαρτίας ως «βλασφημία κατά του Πνεύματος» λέγοντας: «Όστις είπη λόγον κατά του Υιού του ανθρώπου, θέλει συγχωρηθή εις αυτόν. Όστις όμως είπη κατά του Πνεύματος του Αγίου, δεν θέλει συγχωρηθή εις αυτόν ούτε εν τούτω τω αιώνι ούτε εν τω μέλλοντι» (Ματθ. ιβ΄31,32). Αυτό μπορεί να αληθεύει μόνο αν το Άγιο Πνεύμα είναι Θεός.

Η Αγία Γραφή αποδίδει τις θείες ιδιότητες και στο Άγιο Πνεύμα. Αυτός είναι ζωή. Ο Παύλος αναφέρεται σε Αυτόν ως «το Πνεύμα της ζωής» (Ρωμ. η΄2). Αυτός είναι αλήθεια. Ο Χριστός Τον ονομάζει «το Πνεύμα της αληθείας» (Ιωάν. ις΄13). Οι εκφράσεις «διά της αγάπης του Πνεύματος» (Ρωμ. ιε΄30), «το Πνεύμα το Άγιον του Θεού» (Εφεσ. δ΄30) αποκαλύπτουν ότι η αγάπη και η αγιότητα είναι μέρος της φύσης Του.

Το Άγιο Πνεύμα είναι παντοδύναμο. Διανέμει πνευματικά χαρίσματα «ιδία εις έκαστον καθώς θέλει» (Α΄Κορ. ιβ΄11). Είναι πανταχού παρών. Θα «μείνη» με το λαό Του «εις τον αιώνα». (Ιωάν. ιδ΄16). Κανένας δεν μπορεί να διαφύγει της επιρροής. Του (Ψαλμ. ρλθ΄7-10). Είναι επίσης παντογνώστης, «επειδή το Πνεύμα ερευνά τα πάντα, και τα βάθη του Θεού», «και τα του Θεού ουδείς γινώσκει, ειμή το Πνεύμα του Θεού» (Α΄Κορ. β΄10,11).

Τα έργα του Θεού συνδέονται με το Άγιο Πνεύμα. Συμμετέχει στη δημιουργία και στην ανάσταση. Ο Ιώβ είπε: «Το Πνεύμα του Θεού με έκαμε, και η πνοή του Παντοδυνάμου με εζωοποίησε» (Ιώβ λγ΄4). Ο Ψαλμωδός λέει: «Εξαποστέλ­λεις το πνεύμα σου, κτίζονται» (Ψαλμ. ρδ΄30). Ο Απόστολος Παύλος δήλωσε: «Ο αναστήσας τον Χριστόν εκ νεκρών, θέλει ζωοποιήσει και τα θνητά σώματα υμών, διά του Πνεύματος αυτού του κατοικούντος εν υμίν» (Ρωμ. η΄11).

Μόνο ένας πανταχού παρών προσωπικός Θεός, όχι μια απρόσωπη επιρροή, ούτε μια δημιουργημένη ύπαρξη θα μπορούσε να επιτελέσει το θαύμα να φέρει το θεϊκό Χριστό σε ένα άτομο – τη Μαρία. Στην Πεντηκοστή το Πνεύμα έκανε το Θεάνθρωπο Ιησού παγκοσμίως παρόντα σε εκείνους οι οποίοι ήθελαν να Τον δεχθούν.

Το Άγιο Πνεύμα λαμβάνεται ίσος προς τον Πατέρα και τον Υιόν στην ιερολογία του βαπτίσματος (Ματθ. κη΄19), στην αποστολική ευλογία (Β΄Κορ. ιγ΄13), και στην αναφορά για τα πνευματικά χαρίσματα (Α΄Κορ. ιβ΄4-6).