Ο Χριστός Αντιπρόσωπος της Ανθρωπότητας

Ο Αδάμ καθώς και ο Χριστός – «ο έσχατος Αδάμ», ή «ο δεύτερος ΄Ανθρωπος» (Α΄Κορ. ιε΄45,47) – αντιπροσωπεύουν όλη την ανθρωπότητα. Ενώ η φυσική γέννηση επιφορτίζει κάθε πρόσωπο με τα αποτελέσματα της παράβασης του Αδάμ, η πνευματική γέννηση απολαμβάνει τα ευεργετήματα της τέλειας ζωής και της θυσίας του Χριστού. «Επειδή καθώς πάντες αποθνήσκουσιν εν τω Αδάμ, ούτω και πάντες θέλουσι ζωοποιηθή εν τω Χριστώ» (Α΄Κορ. ιέ 22).

Η επανάσταση του Αδάμ έφερε την αμαρτία, την καταδίκη και το θάνατο σε όλους. Ο Χριστός αντέστρεψε την καθοδική φορά. Από μεγάλη αγάπη υπέβαλε τον εαυτό Του στην θεία κρίση για την αμαρτία και έγινε ο αντιπρόσωπος της ανθρωπότητας. Ο θάνατός Του στη θέση του ανθρώπου εξασφάλισε στους μετανοούντες αμαρτωλούς την ελευθερία από την ποινή της αμαρτίας και το δώρο της αιώνιας ζωής (Β΄Κορ. ε΄21, Ρωμ. ς΄23, Α΄Πέτρ. γ΄18).

Η Αγία Γραφή με πολλή σαφήνεια διδάσκει την παγκοσμιότητα του θανάτου του Χριστού στη θέση του ανθρώπου. «Διά της χάριτος του Θεού» ο Χριστός γεύθηκε το θάνατο για τον καθένα. (Εβρ. β΄9). Όπως ο Αδάμ, όλοι έχουν αμαρτήσει (Ρωμ. ε΄12), γι’ αυτό ο καθένας γνωρίζει το θάνατο – τον πρώτο θάνατο. Το θάνατο που ο Χριστός δοκίμασε για τον καθένα, ήταν ο δεύτερος θάνατος – η πλήρης κατάρα του θανάτου (Αποκ. κ΄6, δείτε το κεφάλαιο 26).