Η Δευτέρα Παρουσία και η Ανθρώπινη Φυλή

Η Δευτέρα Παρουσία του Χριστού θα αγγίσει και τις δύο κατηγορίες της ανθρωπότητας – εκείνους οι οποίοι Τον δέχθηκαν και σε αυτούς φέρνει τη σωτηρία, και εκείνους οι οποίοι Τον αποστράφηκαν.

Η Σύναξη των Εκλεκτών. Μια σπουδαία φάση της εγκαθίδρυσης της αιώνιας βασιλείας του Χριστού είναι η σύναξη όλων των λυτρωμένων στην ουράνια κατοικία που ο Χριστός έχει ετοιμάσει. (Ματθ. κδ΄31, κε΄32-34, Μάρκ. ιγ΄27, Ιωάν. ιδ΄3).

Όταν ο αρχηγός ενός κράτους επισκέπτεται μια άλλη χώρα, μόνο λίγα άτομα μπορούν να λάβουν μέρος στη συγκέντρωση υποδοχής. Αλλά όταν ο Χριστός έρθει, ο κάθε πιστός ο οποίος έζησε ποτέ, άσχετα ηλικίας, γένους, μόρφωσης, οικονομικής κατάστασης ή φυλής θα συμμετέχει στο μεγάλο πανηγυρισμό της Δευτέρας Παρουσίας. Δύο γεγονότα καθιστούν εφικτή την παγκόσμια αυτή συγκέντρωση: η ανάσταση των δικαίων νεκρών και η μεταμόρφωση των ζώντων δικαίων.

1. Η ανάσταση των αποθανόντων εν Χριστώ. Με τον ήχο της σάλπιγγας που αναγγέλλει την επιστροφή του Χριστού, οι δίκαιοι νεκροί θα αναστηθούν άφθαρτοι και αθάνατοι. (Α΄Κορ. ιε΄52,53). Εκείνη τη στιγμή «οι αποθανόντες εν Χριστώ θέλουσιν αναστηθή πρώτον» (Α΄Θεσ. δ΄16). Με άλλα λόγια, ανασταίνονται πριν οι ζώντες δίκαιοι αρπαχθούν για να είναι με τον Κύριο.

Οι αναστημένοι ενώνονται με εκείνους που είχαν λυπηθεί για την αναχώρησή τους. Τώρα αναφωνούν: «Πού, θάνατε, το κέντρον σου; πού, άδη, η νίκη σου;» (Α΄Κορ. ιε΄55).

Από τον τάφο δεν εξέρχονται άρρωστα, γηρασμένα, ανάπηρα σώματα όπως τάφηκαν, αλλά νέα, αθάνατα, τέλεια σώματα, όχι πια σημαδεμένα από την αμαρτία που είχε συντελέσει στην κατάπτωσή τους. Οι αναστημένοι άγιοι έχουν την εμπειρία της ολοκληρωμένης αποκατάστασης του έργου του Χριστού, αντανακλώντας την τέλεια εικόνα του Θεού στη διάνοια, στην ψυχή και στο σώμα (Α΄Κορ. ιε΄42-54, δείτε το κεφάλαιο 25).

2. Η μεταμόρφωση των ζώντων πιστών. Όταν οι δίκαιοι νεκροί ανασταίνονται, οι δίκαιοι που ζουν στη γη κατά τη Δευτέρα Παρουσία, θα μεταμορφωθούν. «Διότι πρέπει το φθαρτόν τούτο να ενδυθή αφθαρσίαν, και το θνητόν τούτο να ενδυθή αθανασίαν» (Α΄Κορ. ιε΄53).

Κατά την επιστροφή του Χριστού καμιά ομάδα των πιστών δε θα έχει προτεραιότητα από άλλους πιστούς. Ο Απόστολος Παύλος αποκαλύπτει ότι οι ζώντες και μεταμορφωμένοι πιστοί θα αρπαχθούν «μετ’ αυτών [των αναστηθέντων δικαίων] εν νεφέλαις εις απάντησιν του Κυρίου εις τον αέρα. Και ούτω θέλομεν είσθαι πάντοτε μετά του Κυρίου» (Α΄Θεσ. δ΄17, Εβρ. ια΄39,40). Έτσι, όλοι οι πιστοί θα είναι παρόντες στη μεγάλη σύναξη της Παρουσίας, και οι αναστηθέντες άγιοι όλων των αιώνων και οι άγιοι που ζουν όταν ο Χριστός επιστρέψει.

Ο Θάνατος των Απίστων. Για τους σεσωσμένους η Δευτέρα Παρουσία είναι καιρός χαράς, αλλά για τους απολυμένους θα είναι καιρός απερίγραπτου τρόμου. Αντιστάθηκαν στην αγάπη του Χριστού και στην πρόσκλησή Του για σωτηρία επί τόσο διάστημα που παγιδεύθηκαν σε απατηλά τεχνάσματα (Β΄Θεσ. β΄9-12, Ρωμ. α΄28-32). Όταν δουν Εκείνον τον οποίον απέρριψαν, ερχόμενον ως Βασιλεύς των βασιλέων και Κύριος των κυρίων, θα γνωρίσουν ότι έφθασε η ώρα της σκληρής μοίρας τους. Καταβλημένοι από τρόμο και απογοήτευση, ικετεύουν την άψυχη δημιουργία να τους καλύψει (Αποκ. ς΄16,17).

Αυτόν ακριβώς τον καιρό ο Θεός θα καταστρέψει τη Βαβυλώνα, την ένωση όλων των αποστατών θρησκειών. «Θέλει κατακαυθή εν πυρί» (Αποκ. ιη΄8). Τον ηγέτη αυτής της συνομοσπονδίας – το μυστήριο της ανομίας – «ο Κύριος θέλει απολέσει με το πνεύμα του στόματος αυτού, και θέλει εξαφανίσει με την επιφάνειαν της παρουσίας αυτού» (Β΄Θεσ. β΄8). Οι εξουσίες οι υπεύθυνες να επιβάλουν το χάραγμα του θηρίου (δείτε το κεφάλαιο 12), θα ριφθούν «εις την λίμνην του πυρός την καιομένην με θείον». Και οι υπόλοιποι ασεβείς θα φονευθούν «με την ρομφαίαν του καθημένου επί του ίππου, και εξερχομένην εκ του στόματος αυτού» – του Ιησού Χριστού του Κυρίου (Αποκ. ιθ΄20,21).