Η Βεβαιότητα της Επιστροφής του Χριστού

Οι απόστολοι και οι πρώτοι Χριστιανοί θεωρούσαν την επιστροφή του Χριστού την «μακαρίαν ελπίδα» (Τίτ. β΄13, Εβρ. θ΄28). Περίμεναν όλες οι προφητείες και οι υποσχέσεις να εκπληρωθούν κατά τη Δευτέρα Παρουσία (Β΄Πέτρ. γ΄13, Ησ. ξε΄17), διότι αυτός είναι ο μόνος σκοπός της χριστιανικής οδοιπορίας. Όσοι αγαπούν το Χριστό, προσβλέπουν με λαχτάρα στην ημέρα όπου θα δουν προσωπο με πρόσωπο να μετέχουν στη συντροφιά Του – και επίσης με τον Πατέρα, το Άγιο Πνεύμα και τους αγγέλους.

Η Μαρτυρία της Γραφής. Η βεβαιότητα της Δευτέρας Παρουσίας είναι ριζωμένη στην αξιοπιστία της Αγίας Γραφής. Ακριβώς πριν πεθάνει, ο Ιησούς είπε στους μαθητές Του ότι θα επέστρεφε στον Πατέρα Του για να τους ετοιμάσει θέση. Αλλά υποσχέθηκε: «Πάλιν έρχομαι» (Ιωάν. ιδ΄3).

Όπως είχε προλεχθεί η πρώτη έλευση του Χριστού στη γη, έτσι και η δεύτερη έλευσή Του έχει προλεχθεί σε όλη τη Γραφή. Ακόμη και πριν από τον κατακλυσμό ο Ενώχ προφήτευσε ότι ο Χριστός θα ερχόταν με δόξα για να δώσει τέλος στην αμαρτία. Προφήτευσε λέγοντας: «Ιδού, ήλθεν ο Κύριος με μυριάδας αγίων αυτού, διά να κάμη κρίσιν κατά πάντων και να ελέγξη πάντας τους ασεβείς εξ αυτών, διά πάντα τα έργα της ασεβείας αυτών τα οποία έπραξαν, και διά πάντα τα σκληρά τα οποία ελάλησαν κατ’αυτού αμαρτωλοί ασεβείς» (Ιούδα 14,15).

Χίλια χρόνια πριν να έρθει ο Χριστός στη γη, ο ψαλμωδός μίλησε για τη δεύτερη έλευση του Κυρίου να συγκεντρώνει το λαό Του λέγοντας: «Θέλει έλθεί ο Θεός ημών, και δεν θέλει σιωπήσει. Πυρ κατατρώγον θέλει είσθαι έμπροσθεν αυτού, και πέριξ αυτού σφοδρά ανεμοζάλη. Θέλει προσκαλέσει τους ουρανούς άνωθεν, και την γην, διά να κρίνη τον λαόν αυτού. Συναθροίσατέ μοι τους οσίους μου, οίτινες έκαμον μετ’εμού συνθήκην θυσίας.» (Ψαλ. ν΄3-5).

Οι μαθητές του Χριστού χαίρονταν με την υπόσχεση της επιστροφής Του. Ανάμεσα στις δυσκολίες που τους περιέβαλλαν, η βεβαιότητα αυτής της υπόσχεσης ανανέωνε το θάρρος και τη δύναμή τους. Ο Κύριός τους θα επέστρεφε για να τους παραλάβει στην οικία του Πατέρα Του!

Η Πρώτη Έλευσή Του Αποτελεί Εγγύηση. Η δεύτερη έλευσή Του είναι στενά συνδεδεμένη με την πρώτη έλευσή Του. Αν ο Χριστός δεν ερχόταν την πρώτη φορά και δεν κατήγαγε την αποφασιστική νίκη κατά του Σατανά (Κολ. β΄15), τότε δε θα είχαμε κανένα λόγο να πιστεύουμε ότι τελικά θα ερχόταν να θέσει τέλος στην κυριαρχία του Σατανά επάνω στον κόσμο αυτό και να τον αποκαταστήσει στην αρχική του τελειότητα. Αλλά εφόσον έχουμε την απόδειξη ότι «εφανε­ρώ­θη διά να αθετήσει την αμαρτίαν διά της θυσίας εαυτού», έχουμε λόγους να πιστεύουμε ότι «θέλει φανή εκ δευτέρου χωρίς αμαρτίας, εις τους προσμένοντας αυτόν διά σωτηρίαν» (Εβρ. θ΄26,28).

Η Ουράνια Διακονία του Χριστού. Η αποκάλυψη του Χριστού στον Ιωάννη καθιστά σαφές ότι το ουράνιο αγιαστήριο είναι το κέντρο του σχεδίου της σωτηρίας (Αποκ. α΄12,13, γ΄12, δ΄1-5, ε΄8, ζ΄15, η΄3, ια΄1,19, ιδ΄15,17, ιε΄5,6,8, ις΄1,17). Οι προφητείες που δείχνουν ότι άρχισε την τελική διακονία Του υπέρ των αμαρτωλών, συμβάλλουν στη βεβαιότητα ότι γρήγορα θα επιστρέψει να παραλάβει το λαό Του. (Δείτε το κεφάλαιο 23). Η εμπιστοσύνη ότι ο Χριστός εργάζεται δραστήρια να ολοκληρώσει τη λύτρωση που ήδη επιτέλεσε στο σταυρό, δίνει μεγάλη ενθάρρυνση τους Χριστιανούς οι οποίοι προσμένουν την επιστροφή Του.