Το σφραγισμένο βιβλίο

Το σφραγισμένο βιβλίο ταυτίζεται με το Βιβλίο της Ζωής. Η θυσία του Χριστού στον σταυρό είναι το γεγονός που Του δίνει το δικαίωμα να ανοίξει το βιβλίο και να παρέχει σωτηρία σε όποιον είναι γραμμένος μέσα σε αυτό