Μεγάλη Παρασκευή, σταυρός

Σήμερον κρεμάται επί ξύλου ο εν ύδασι την γην κρεμάσας. Σταυρός