4. ΣΩΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΤΡΙΑ ΑΠΛΑ ΒΗΜΑΤΑ

ΒΗΜΑ 1. ΖΗΤΗΣΕ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟ ΑΥΤΟΣ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΣΟΥ.

συγχώρεση Ποιο είναι το μέρος μας για να απαλλαγούμε από την αμαρτωλή ζωή;

«Μετανοήσατε λοιπόν και επιστρέψατε, διά να εξαλειφθώσιν αι αμαρτίαι σας.» Πράξεις [γ΄] 3:19.

Τι οδηγεί τον άνθρωπο στη μετάνοια;

«Καταφρονείς τον πλούτον της χρηστότητος αυτού και της υπομονής και της μακροθυμίας, αγνοών ότι η χρηστότης του Θεού σε φέρει εις μετάνοιαν;» Ρωμαίους [β΄] 2:4.

«Τώρα χαίρω, ουχί ότι ελυπήθητε, αλλ’ ότι ελυπήθητε προς μετάνοιαν.» Β΄ Κορινθίους [ζ΄] 7:9.

Μετάνοια είναι να λυπηθούμε για τις αμαρτίες μας, να τις αποστραφούμε, να κόψουμε τις παλιές συνήθειες και την παλιά διαγωγή μας. Δε λυπόμαστε για το φόβο της τιμωρίας, αλλά ανταποκρινόμαστε στη χρηστότητα του Θεού που οδήγησε τον Ιησού να πεθάνει στην αμαρτωλή θέση μας. Απορρίπτουμε την αμαρτία επειδή προκαλεί πόνο στο Θεό.

«Ο κρύπτων τας αμαρτίας αυτού, δεν θέλει ευοδωθή. ο δε εξομολογούμενος και παραιτών αυτάς, θέλει ελεηθή.» Παροιμίαι [κη΄] 28:13.

Μετά την αναγνώριση της αμαρτίας και απόρριψη της παλιάς ζωής, τι απαιτείται ακόμη να κάνει ο μετανοών αμαρτωλός;

«Αποδώση το ενέχυρον ο ασεβής, επιστρέψη το ηρπαγμένον, περιπατή εν τοις διατάγμασι της ζωής, μη πράττων αδικίαν, θέλει εξάπαντος ζήσει, δεν θέλει αποθάνει.» Ιεζεκιήλ [λγ΄] 33:15.

Πραγματική μετάνοια δε σημαίνει απλά εγκατάλειψη της αμαρτίας, αλλά κατά το δυνατόν αποκατάσταση της αδικίας.

Ποιο είναι το μέρος του Θεού για την απαλλαγή μας από την παλιά αμαρτωλή ζωή μας;

«Εάν ομολογώμεν τας αμαρτίας ημών, είναι πιστός και δίκαιος, ώστε να συγχωρήση εις ημάς τας αμαρτίας, και καθαρίση ημάς από πάσης αδικίας.» Α΄ Ιωάννου [α΄] 1:9.

«Τούτον ο Θεός ύψωσε διά της δεξιάς αυτού αρχηγόν και σωτήρα, διά να δώση μετάνοιαν εις τον Ισραήλ και άφεσιν αμαρτιών.» Πράξεις [ε΄] 5:31.

Η ικανότητα να μετανοήσουμε είναι πραγματικά δώρο από το Θεό σε μας (Πράξεις [ε΄] 5:31). Μόνον Εκείνος μπορεί να αφυπνίσει μέσα μας τη γνήσια μετάνοια. Και όταν ανταποκρινόμαστε, ένας αξιαγάπητος Σωτήρας συγχωρεί τις αμαρτίες μας, τις σβήνει, τις ρίχνει στα βάθη της θάλασσας και μας καθαρίζει από αυτές. Δεν υπάρχει τόσο τρομερή αμαρτία που ο σταυρικός θάνατος του Χριστού δεν μπορεί να συγχωρήσει αν Του το ζητήσουμε.

Είναι μια πραγματικότητα ότι οι αμαρτίες μας συνετέλεσαν ώστε τα καρφιά να τρυπήσουν τα χέρια και τα πόδια του Ιησού. Τελικά, ο καθένας μας σταύρωσε το Σωτήρα. Όμως πάντα να θυμόμαστε ότι ο Ιησούς «υπέρ της χαράς της προκειμένης εις αυτόν υπέφερε σταυρόν» (Εβραίους [ιβ΄] 12:2). Πρόθυμα πλήρωσε την υπέρτατη τιμή για την υπέρτατη λύτρωσή μας. Και είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι φανταζόμαστε η λαχτάρα Του να δεχθούμε το δώρο Του της συγχώρησης και της συμφιλίωσης.

στο κρεβάτι του πόνου Ένας νέος που είχε φύγει από το σπίτι του, πληροφορήθηκε ότι η μητέρα του πέθαινε. Τώρα αισθανόταν τύψεις που είχε διακόψει τις σχέσεις του με την οικογένεια του. Έτρεξε στο σπίτι του, μπήκε στο δωμάτιο και ρίχθηκε στο κρεβάτι της μητέρας του. Ανάμεσα στα αναφιλητά του της ζήτησε να τον συγχωρήσει. Αυτή τον τράβηξε κοντά της και ψιθύρισε: «Αγόρι μου, θα σε είχα συγχωρήσει πολύ πριν αν μόνο μου το είχες ζητήσει.»

Αν παρασύρθηκες μακριά από το Θεό, ή αν ακόμη δεν Τον γνώρισες, σκέψου πόσο λαχταράει ο ουράνιος Πατέρας να σε καλέσει κοντά Του. Έδειξε τη συγχωρούσα αγάπη Του με το δραματικό θέαμα στο λόφο του Γολγοθά. Πέρα από καθετί, επιθυμεί να δεχθείς την προσφερόμενη συγχώρηση και χάρη Του. Σε αγαπάει. Ο Χριστός πέθανε για σένα. Θέλει να σε συγχωρήσει.

Ανταποκρίσου στη φιλεύσπλαχνη πρόσκληση για μετάνοια. Ομολόγησε τις αμαρτίες σου. Αρκεί να πιστέψεις ότι ο Θεός σε συγχωρεί, και Αυτός θα το κάνει. Μην εφησυχάζεις στα αισθήματα. Εμπιστέψου στις υποσχέσεις της Γραφής.

ΒΗΜΑ 2. ΝΑ ΔΕΧΘΕΙΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΖΩΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ.

Το μέρος σου να δεχθείς μια νέα ζωή από τον Ιησού, είναι να πιστέψεις ότι ο Ιησούς πραγματικά σε σώζει. Δέξου χωρίς αμφιβολία το γεγονός ότι Αυτός σε συγχώρησε και σε καθάρισε, σου αφαίρεσε την παλιά αμαρτωλή ζωή και σου έδωσε μια τελείως νέα και αλλαγμένη ζωή.

«Όσοι δε εδέχθησαν αυτόν, εις αυτούς έδωκεν εξουσίαν να γείνωσι τέκνα Θεού.» Ιωάννην [α΄] 1:12.

χέρια Σαν παιδί του Θεού έχεις την «εξουσία» να λάβεις από τον Ιησού νέα ζωή. Όπως είπαμε, δεν μπορείς να το κατορθώσεις μόνος σου, είναι δώρο για σένα από τον ουράνιο Πατέρα!

Ο Ιησούς υπόσχεται να αφαιρέσει τις ανασφάλειες και τις αμφιβολίες μας. Αν αγωνίζεσαι με αμφιβολίες, να θυμάσαι τον άνθρωπο εκείνο που σε μια σπαρακτική κρίση φώναξε στον Ιησού: «Πιστεύω, Κύριε. βοήθει εις την απιστίαν μου» (Μάρκον [θ΄] 9:24). Κάνε η εμπιστοσύνη σου να επαναπαυτεί στις υποσχέσεις του Θεού. Δε μετράει πόση πίστη έχεις, αλλά αν την εξασκείς ή όχι.

Ποιο είναι το μέρος του Θεού για να σου δώσει νέα ζωή;

«Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν, Αληθώς, αληθώς σοι λέγω, εάν τις δεν γεννηθή άνωθεν, δεν δύναται να ίδη την βασιλείαν του Θεού.» Ιωάννην [γ΄] 3:3.

Ο Ιησούς εξηγεί ότι ο αμαρτωλός που μετανοεί, γεννιέται σε μια νέα ζωή. Η αλλαγή είναι τόσο συνταρακτική όσο και η γέννηση ενός βρέφους. και είναι ένα θαύμα που μόνον ο Θεός μπορεί να το επιτελέσει.

Ποια εσωτερική αλλαγή επέρχεται στο άτομο που αποκτάει μια νέα ζωή από τον Ιησού;

«Και θέλω δώσει ες εσάς καρδίαν νέαν . και πνεύμα νέον θέλω εμβάλει εν υμίν, και, αποσπάσας την λιθίνην καρδίαν από της σαρκός σας, θέλω δώσει εις εσάς καρδίαν σαρκίνην.» Ιεζεκιήλ [λς΄] 36:26.

Ο Ιησούς μεταμορφώνει την καρδιά μας, τα αισθήματά μας, τη διαγωγή μας και κατοικεί μέσα μας (Κολοσσαείς [α΄] 1:27). Αυτή η νέα ζωή δεν είναι απλώς μια όμορφη πνευματική ιδέα. είναι περισσότερο από μια θετική σκέψη. είναι σταθερό γεγονός. Η νέα γέννηση είναι ανάσταση από τον πνευματικό θάνατο σε μια τελείως νέα ύπαρξη (Εφεσίους [ε΄] 5:14). Ο Χάρολντ Χιουζ και ο Tεξ Γουάτσον είναι απλώς δυο παραδείγματα της ικανότητας του Χριστού να δώσει στους ανθρώπους μια υπέροχη δεύτερη ευκαιρία.

ΠΩΣ ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΝΕΑ ΖΩΗ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟ

1. Πιστεύουμε σε Αυτόν και Τον δεχόμαστε ως Σωτήρα και Κύριο.

2. Δημιουργούμε μια σχέση μαζί Του. (Είναι ζωτική η τακτική προσευχή και μελέτη της Γραφής).

3. Ο Χριστός εργάζεται με το Πνεύμα Του για να αντικαταστήσει τις κακές μας συνήθειες με καλά προτερήματα.

ΒΗΜΑ 3. ΝΑ ΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ.

Η χριστιανική ζωή εμπερικλείει καθημερινή αποστροφή του εγωισμού και ένωση με τον Ιησού, τον αγαπημένο Φίλο μας. Αυξανόμαστε σε αυτή τη νέα ζωή δυναμώνοντας τη σχέση μας με τον Ιησού. Αυτό σημαίνει να αφιερώνουμε χρόνο μαζί Του χωρίς κοσμικές διακοπές, δημιουργώντας ειλικρινή επικοινωνία. Ο Θεός μας έδωσε πέντε θεία βοηθήματα για την πνευματική μας αύξηση: μελέτη της Γραφής, προσευχή, περισυλλογή, χριστιανική συναναστροφή και μετάδοση της πείρας μας σε άλλους. Τα Τεύχη (14 ως 20 δίνουν πρακτικές υποδείξεις πώς να ζήσουμε μια ικανοποιητική χριστιανική ζωή).

Το να ζει κανείς με το Χριστό δε σημαίνει ότι γίνεται φαινομενικά τέλειος, που ψάλλει ύμνους από το πρωί μέχρι το βράδυ και ποτέ δεν κάνει λάθη. Απλώς σημαίνει ότι αναπτυσσόμαστε. Όταν σκοντάφτουμε και αμαρτάνουμε, ζητούμε τη συγχώρηση του Χριστού και συνεχίζουμε το δρόμο μας. Κατευθυνόμαστε προς ένα συγκεκριμένο δρόμο και ξέρουμε ότι ο Χριστός παραμένει στην καρδιά μας σε κάθε βήμα της ζωής μας (Εβραίους [ζ΄] 7:25, Ιούδα 24). Ο Ιησούς προμηθεύει δύο πράγματα που είναι ουσιώδη για την κανονική ανάπτυξη: το αίσθημα της ασφάλειας μέσα από την ανεπιφύλακτη αγάπη Του και το κίνητρο να τείνουμε προς τα επάνω με την έμπνευση του Λόγου Του.