1. ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΧΑΜΕΝΟΣ

Όπως υπάρχουν δύο είδη ζωής – πνευματική και φυσική, έτσι υπάρχουν και δύο είδη θανάτων – πνευματικός και φυσικός. Είναι δυνατό για ένα ανθρώπινο σώμα να ζει φυσικά – να περιδιαβαίνει την πόλη, να εργάζεται, να έχει συναναστροφές – και όμως να είναι νεκρό, δηλαδή πνευματικά νεκρό.

καρδιογράφημα «Και εσάς όντας νεκρούς διά τας παραβάσεις και τας αμαρτίας εζωοποίησεν. εις τας οποίας περιεπατήσατε ποτέ κατά το πολίτευμα του κόσμου τούτου, κατά τον άρχοντα της εξουσίας του αέρος, του πνεύματος το οποίον ενεργεί την σήμερον εις τους υιούς της απειθείας.» Εφεσίους [β΄] 2:1,2.

Ο Σατανάς οδηγεί έναν πνευματικά νεκρό στην κατηφοριά της αμαρτίας και της ανυπακοής. Αλλά η θαυμάσια αλήθεια του ευαγγελίου είναι ότι ο Θεός αγαπάει τέτοιους καταδικασμένους ανθρώπους. Τους αγαπάει ενώ αυτοί βρίσκονται μακριά Του, νεκροί στις αμαρτίες, και τους προσφέρει πλήρη απελευθέρωση από τη δυσχερή κατάσταση.

«Ο Θεός όμως πλούσιος ών εις έλεος, διά την πολλήν αγάπην αυτού με την οποίαν ηγάπησεν ημάς, και ενώ ήμεθα νεκροί διά τα αμαρτήματα . . . διά να δείξη εις τους επερχομένους αιώνας τον υπερβάλλοντα πλούτον της χάριτος αυτού διά της προς ημάς αγαθότητος εν Χριστώ Ιησού. Διότι κατά χάριν είσθε σεσωσμένοι διά της πίστεως. και τούτο δεν είναι από σας. Θεού το δώρον. ουχί εξ έργων, διά να μη καυχηθή τις.» Εφεσίους [β΄] 2:4-9.

Ο Θεός μας αγάπησε όταν δεν είχαμε τίποτε το αξιαγάπητο. Η χάρη Του δημιούργησε μέσα μας πνευματική ανάσταση για μια νέα ζωή με το Χριστό. Εμείς δεν μπορούμε να αλλάξουμε τον εαυτό μας, αλλά ο Θεός μπορεί. Μας δίνει δεύτερη ευκαιρία για ζωή.