Ένας Θεός, τριαδικός Θεός, Αγία Τριάδα

Η Αγία Γραφή δεν προσδιορίζει την φύση της Αγίας Τριάδας, αλλά απλά μέσα από πολλά χωρία μας παρουσιάζει το μυστήριο της Αγίας Τριάδας: υπάρχει Ένας Θεός, ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα.