Καθώς μελετούμε το «Πάτερ Ημών» που μας δίδαξε ο Ιησούς Χριστός, όλο και περισσότερο συνειδητοποιούμε ότι πρόκειται για ένα κείμενο με προτάσεις, οι οποίες  χαράζουν δρόμους μοναδικούς για την ανάπτυξη της πνευματικής μας ζωής.

Όσο περισσότερο εντρυφούμε στο εύρος του νοήματός του, τόσο περισσότερο διαπιστώνουμε την υπέροχη δομή του και θαυμάζουμε τη Σοφία του Σωτήρα μας Χριστού. Μέσα σε ένα τόσο περιεκτικό κείμενο ο Ιησούς συμπεριέλαβε αιώνιες Αλήθειες για τη Σχέση του Θεού με τον άνθρωπο. 

Ας μοιραστούμε λοιπόν σκέψεις πάνω σε κάθε πρόταση της Προσευχής του Κυρίου μας, του «Πάτερ Ημών». Σκέψεις που θα μας βοηθήσουν να προσεγγίσουμε και να ζήσουμε την ευλογία των ασύγκριτων θησαυρών που μας έχει προμηθεύσει ο Θεός μας για την ευλογία της ψυχής μας και την ανάταση του πνεύματός μας.

Πάτερ ημών

Ο εν τοις ουρανοίς

Αγιασθήτω το όνομά Σου

Ελθέτω η βασιλεία σου

Γενηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ, και επί της γης

Τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον

Και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών

Και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού

Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνας, αμήν

Το «Πάτερ Ημών» βρίσκεται στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο κεφάλαιο 6 και στίχοι 9 έως 13, (Κατά Ματθαίον 9:6-13):

9 Οὕτως οὖν προσεύχεσθε ὑμεῖς· Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς· ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου·
10 ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου· γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς·
11 τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον·
12 καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν·
13 καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δοξα εἰς τοὺς αἰῶνας· ἀμήν.

Στη δημοτική:

9 Έτσι, λοιπόν, να προσεύχεστε εσείς: Πατέρα μας, που είσαι στους ουρανούς, ας αγιαστεί το όνομά σου·
10 ας έρθει η βασιλεία σου· ας γίνει το θέλημά σου, όπως στον ουρανό, έτσι και επάνω στη γη·
11 το καθημερινό μας ψωμί δώσε μας σήμερα·
12 και συγχώρεσε σε μας τις αμαρτίες μας, όπως κι εμείς συγχωρούμε σ’ αυτούς που αμαρτάνουν σε μας·
13 και μη μας φέρεις μέσα σε πειρασμό, αλλά ελευθέρωσέ μας από τον πονηρό, επειδή δική σου είναι η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα στους αιώνες. Αμήν.