Διαχρονικότητα της Αγίας Γραφής

Από όλα τα βιβλία που γνωρίζουμε, η Αγία Γραφή είναι το παλαιότερο.