Μακάριον το έθνος, του οποίου ο Θεός είναι ο Κύριος