Διότι η προσωρινή ελαφρά θλίψις ημών εργάζεται εις ημάς