ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Αποκάλυψη κεφάλαιο 4 | www.revelationofjesus.net ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - το κείμενο4:1 ΜΙΑ ΑΝΟΙΓΜΕΝΗ ΘΥΡΑ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟΗ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΕΞΙΛΑΣΜΟΥΟ ΑΠΟΔΙΟΠΟΜΠΑΙΟΣ ΤΡΑΓΟΣΗ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ4:2-4 ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΡΟΝΟ4:5 ΔΥΟ ΕΙΔΗ ΚΡΙΣΗΣΕΠΤΑ ΛΑΜΠΑΔΕΣ, ΕΠΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΑ4:6-8 ΤΕΣΣΕΡΑ ΖΩΑΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΦΥΛΕΣ4:9-11 ΔΟΞΑ ΤΩ ΘΕΩ

4:6-8 ΤΕΣΣΕΡΑ ΖΩΑ

“Και μπροστά από τον θρόνο ήταν μια γυάλινη θάλασσα, όμοια με κρύσταλλο· και στο μέσον του θρόνου και ολόγυρα από τον θρόνο ήσαν τέσσερα ζώα γεμάτα με μάτια, από μπροστά και από πίσω. Και το πρώτο ζώο ήταν όμοιο με λιοντάρι, και το δεύτερο ζώο ήταν όμοιο με μοσχάρι, και το τρίτο ζώο είχε πρόσωπο σαν άνθρωπος, και το τέταρτο ζώο ήταν όμοιο με αετό που πετούσε. Και τα τέσσερα ζώα είχαν ολόγυρα, κάθε ένα ξεχωριστά, από έξι φτερούγες, και από μέσα ήσαν γεμάτα με μάτια· και δεν σταματούν ημέρα και νύχτα να λένε: «Άγιος, άγιος, άγιος, ο Κύριος ο Θεός, ο Παντοκράτορας», ο Ην και ο Ων και ο Ερχόμενος” Αποκάλυψη 4:6-8.

Αυτά τα ζώα είναι ακριβώς ίδια με εκείνα που είδε ο προφήτης Ιεζεκιήλ γύρω από το θρόνο του Θεού. (Ιεζεκιήλ 1:5-14).[1] Συνόδευαν τον Κύριο καθώς Εκείνος οδηγούσε τον προφήτη σε μια “διερευνητική περιήγηση” του λαού του Θεού. “Τότε μου είπε: Γιε ανθρώπου, βλέπεις εσύ τι κάνουν αυτοί, τα μεγάλα βδελύγματα, που κάνει εδώ ο οίκος Ισραήλ;... Μπες μέσα, και δες... Είδες τι κάνουν μέσα στο σκοτάδι οι πρεσβύτεροι;... Είδες, γιε ανθρώπου; Στρέψε ακόμα θα δεις μεγαλύτερα βδελύγματα απ’ αυτά” (Ιεζεκιήλ 8:6,9,12,15). Στην Αποκάλυψη έκτο κεφάλαιο τα ίδια ζώα χρησιμοποιούν την ίδια έκφραση: “Έλα και βλέπε...”, όταν εμφανίζονται τέσσερα άλογα με τους αναβάτες τους (Αποκάλυψη 6:1,3,5,7). Το γεγονός ότι αυτά τα ζώα είναι “γεμάτα με μάτια” υποδηλώνει ότι συμμετέχουν στην κρίση.[2] Ο Ιεζεκιήλ αναφέρει ότι είναι χερουβείμ, μία κατηγορία αγγέλων (Ιεζεκιήλ 10:20). Αυτά τα ζώα παρουσιάζονται επανειλημμένως στην Αποκάλυψη[3] και το βασικό θέμα των περικοπών αυτών σχετίζεται πάντοτε με την κρίση.

Σύμφωνα με την Εβραϊκή παράδοση τα τέσσερα πρόσωπα των ζώων είναι τα ίδια που παρουσιάζονται στα εμβλήματα των σημαιών των τεσσάρων αρχηγών των φυλών του Ισραήλ, όταν στρατοπέδευαν γύρω από το αγιαστήριο στην έρημο (Αριθμοί δεύτερο κεφάλαιο).[4] Μια μελέτη των εμβλημάτων και των φυλών παρέχει σημαντικά στοιχεία για την κατανόηση του έκτου κεφαλαίου - “Οι Τέσσερις αναβάτες της Αποκάλυψης”, επειδή κάθε άλογο με τον αναβάτη του μας παρουσιάζεται με ένα από τα ζώα.

Όταν ο λαός Ισραήλ απελευθερώθηκε από τη σκλαβιά στην Αίγυπτο και κατασκήνωσε στην έρημο ο Θεός πρόσταξε ότι “οι μεν γιοι Ισραήλ θα στρατοπεδεύουν, κάθε ένας στο στρατόπεδό του, και κάθε ένας κοντά στη σημαία του, σύμφωνα με τα στρατεύματά τους” (Αριθμοί 1:52). Οι Λευίτες κατασκήνωναν στο κέντρο γύρω από το αγιαστήριο (εδ. 53), ενώ οι υπόλοιπες φυλές κατασκήνωναν γύρω τους σε τέσσερις ομάδες, ανά τρεις φυλές η κάθε μία.[5] Κάθε ομάδα των τριών φυλών είχε μια ηγετική φυλή (Ιούδας, Εφραΐμ, Ρουβήν και Δαν). Κάθε ομάδα στρατοπέδευε σε συγκεκριμένη θέση γύρω από το αγιαστήριο (Βορράς, Νότος, Ανατολή, Δύση). Αυτές οι θέσεις είχαν προφητική σημασία.[6] Κάθε ηγετική φυλή, είχε μια σημαία στο σημείο που στρατοπέδευε και σύμφωνα με την παράδοση είχε ως έμβλημα της ένα από τα πρόσωπα των τεσσάρων ζώων. Παρόλο που η παράδοση δεν μας αναφέρει ποιο ζώο αντιστοιχούσε σε ποια φυλή μπορούμε να το συμπεράνουμε μελετώντας τα χαρακτηριστικά των φυλών που βρίσκονται στη Γένεση κεφάλαιο 49[7], καθώς και άλλα σημεία που αναφέρονται στα συμβολικά χαρακτηριστικά των ίδιων των ζώων. Κάθε ζώο συμβολίζει ένα χαρακτηριστικό του Θεού: το λιοντάρι συμβολίζει τη δύναμη Του και την εξουσία Του, το μοσχάρι το έλεος και την αυτοθυσία Του, η μορφή του ανθρώπου συμβολίζει τη δικαιοσύνη Του (αναφέρεται στην ενανθρώπιση του Χριστού) και ο αετός την ταχεία δικαιοσύνη Του.[8] Στο έκτο κεφάλαιο κάθε ζώο με τα δικά του χαρακτηριστικά μας εισαγάγει στην κρίση των ανθρώπων που είναι χωρισμένοι σε “φυλές” (κατηγορίες, τάξεις) ανάλογα με το πώς ανταποκρίθηκαν απέναντι στο κάλεσμα του Θεού.

Συνέχισε στη επόμενη παράγραφο: ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΦΥΛΕΣ[1] Στην Αποκάλυψη τα ζώα απεικονίζονται το καθένα με ένα πρόσωπο αλλά αυτό εστιάζει μόνο σε μία όψη του ρόλου τους ως αντιπρόσωποι των αγγέλων και των θεματοφυλάκων της αγιότητας του σύμπαντος. Ο Ιεζεκιήλ είδε ότι κάθε ζώο είχε και τα τέσσερα πρόσωπα, αντανακλώντας τις αιώνιες ιδιότητες του Θεού.

[2] Βλ. Ψαλμοί 11:4-7, Β΄ Σαμουήλ 22:28, Α΄ Βασιλέων 14:22, 15:11. Τα “μάτια του Θεού” έχουν δυο συσχετιζόμενες λειτουργίες: να προσέχουν, να προστατεύουν τα παιδιά Του και να διακρίνουν την κακία των εχθρών. “Τα μάτια του Κυρίου είναι σε κάθε τόπο, παρατηρώντας κακούς και αγαθούς” (Παροιμίες 15:3). “Τα μάτια του Κυρίου περιτρέχουν διαμέσου ολόκληρης της γης, για να φανεί δυνατός σε όσους έχουν την καρδιά τους τέλεια προς αυτόν· σε τούτο έπραξες με αφροσύνη” (Β΄ Χρονικών 16:9). “Επειδή οι δρόμοι του ανθρώπου είναι μπροστά στα μάτια του Κυρίου, και σταθμίζει όλες τις πορείες του. Οι ίδιες του οι ανομίες θα συλλάβουν τον ασεβή, και με τα σχοινιά της αμαρτίας του θα σφίγγεται” (Παροιμίες 5:21,22).

[3] Αποκάλυψη 4:6,8,9, 5:8,11,14, 6:1-7, 7:11, 8;9, 14:3, 15;7, 19:4.

[4] Για το Ιεζεκιήλ πρώτο κεφάλαιο, βλ. The SDA Bible Commentary σ. 576.

[5] Παρόλο που υπήρχαν 12 φυλές, η φυλή του Ιωσήφ διαιρέθηκε σε δυο αντίστοιχα με τους δύο γιούς του, τον Μανασσή και τον Εφραΐμ και έτσι υπήρχαν συνολικά 13 φυλές.

[6] Το όραμα των τεσσάρων ζώων στον Ιεζεκιήλ πρώτο κεφάλαιο, υποδεικνύει ότι τα σημεία του ορίζοντα που σχετίζονται με τα ζώα είναι τα ίδια με εκείνα των σημαιών των φυλών στο στρατόπεδο γύρω από το αγιαστήριο στην έρημο. Ο Ιεζεκιήλ είδε το όραμα να έρχεται από τον Βορρά (Ιεζεκιήλ 1:4). “Τα τέσσερα είχαν πρόσωπο ανθρώπου (μπροστινό μέρος, νότος), και πρόσωπο λιονταριού προς το δεξί μέρος (ανατολή), και τα τέσσερα είχαν πρόσωπο βοδιού κατά το αριστερό μέρος (δύση), είχαν και τα τέσσερα πρόσωπο αετού (βοράς)” (Ιεζεκιήλ 1:10). Αυτά τη σημεία είναι τα ίδια που σχετίζονται με τα ζώα στα εμβλήματα των φυλών που βλέπουμε στους Αριθμούς δεύτερο κεφάλαιο.

[7] Το ευρύτερο πλαίσιο των περιγραφών των φυλών του Ισραήλ στη Γένεση 49 είναι οι έσχατες ημέρες και πιο συγκεκριμένα, τι θα “συμβεί” κατά την κρίση όπως φαίνεται στο πρώτο εδάφιο: “Συγκεντρωθείτε, για να σας αναγγείλω τι πρόκειται να συμβεί σε σας, στις έσχατες ημέρες” (Γένεση 49:1). Αυτές προφανώς είναι πνευματικές, παρά κυριολεκτικές φυλές, καθώς οι πραγματικές φυλές του Ισραήλ έχουν διασκορπιστεί και χαθεί με εξαίρεση τη φυλή του Ιούδα (οι Εβραίοι).

[8] Το λιοντάρι: Γένεση 49:8-10, Παροιμίες 30:30, Ωσηέ 11:10, Αποκάλυψη 5:5. Το μοσχάρι: Έξοδος 29:10, Λευιτικό κεφάλαιο 8, 9:8, Λευιτικό 4:3 13,14, 16:6,11, Αριθμοί 8:8,12, Ιεζεκιήλ 45:18-20. Ο άνθρωπος: Γένεση 1:26,27, Εκκλησιαστής 7:29, Εβραίους 2:6-9. Ο αετός: Δευτερονόμιο 32:11, Έξοδος 19:4, Αποκάλυψη 12:14